O n谩s

AB spolo膷nos钮 Autof贸lie Bratislava je v媒hradn媒m distrib煤torom zna膷ky Johnson Window Films, jedn媒m z glob谩lnych l铆drov vo v媒robe autof贸li铆, okenn媒ch f贸li铆 na budovy a rodinn茅 domy s viac ako 30 ro膷nou trad铆ciou. Neust谩le sledujeme nov茅 trendy, tak, aby sme vedeli pon煤ka钮 najlep拧ie rie拧enia z谩kazn铆kom pre zlep拧enie a spr铆jemnenie 啪ivotn茅ho priestoru v ktorom z谩kazn铆ci ka啪dodenne tr谩via svoj 膷as. M谩me dlhoro膷n茅 sk煤senosti produktami a pr谩cou v拧etk媒ch popredn媒ch svetov媒ch v媒robcov s dlhoro膷nou trad铆ciou 鈥 Johnson Window Films, WinFol, SunTek, Hanita, 3M, Xpel, Avery Dennison, Global Window Films, Hexis a Magnus Pro. V膹aka 膷omu vieme porovna钮 vlastnosti a v媒hody r么znych v媒robkov a navrhn煤钮 pre v谩s to najlep拧ie rie拧enie.

Autof贸lie Bratislava
F贸lie na okn谩 Johnson window films

M谩me聽viac ako 12 rokov sk煤senosti聽v oblasti lepenia a predaja f贸li铆聽na r么zne 煤膷ely pou啪itia, 膷i u啪 sa jedn谩 o聽okenn茅 f贸lie聽r么zneho druhu na rezidencie,聽autof贸lie na skl谩,聽ochrann茅 autof贸lie na karos茅riu, Car Wrap f贸lie na zmenu farby vozidla聽alebo聽reklamn茅 polepy na prezent谩ciu firmy a produktov.聽 Ako samostatn谩 firma聽AB spolo膷nos钮 s.r.o. – Autof贸lie Bratislava, fungujeme viac ako 9 rokov. Po膷as p么sobenia sme vykonali mno啪stvo 煤spe拧n媒ch polepov r么zneho zamerania od ve木k媒ch projektov聽pre spolo膷nosti ako聽Slovakia Auto, MicroStep, Slovensk谩 Sporite木艌a,聽cez stredne ve木k茅 projekty pre聽Viva s.r.o, Volskwagen Slovakia, Auto Palace Bratislava – BMW & MINI聽a mnoho 膹al拧铆ch.

Najv盲膷拧iu z谩klad艌u na拧ich z谩kazn铆kov tvoria 木udia, fyzick茅 osoby, ktor铆 si nech谩vaj煤 naj膷astej拧ie aplikova钮聽autof贸lie na skl谩聽proti prehrievaniu a 拧kodliv媒m UV l煤膷om,聽ochrann茅 autof贸lie na ochranu karos茅rie, alebo Car Wrap f贸lie聽pre vytvorenie jedine膷n茅ho 拧t媒lu auta.聽 聽 膶i sa jedn谩 o ve木k媒ch z谩kazn铆kov alebo o fyzick茅 osoby, ka啪d茅mu sa sna啪铆me poskytn煤钮聽maxim谩lnu kvalitu slu啪ieb,聽odborn茅 znalosti聽a聽osobitn媒 pr铆stup. Ve木mi n谩s te拧铆, ak v媒sledok na拧ej pr谩ce spln铆 po啪iadavky z谩kazn铆ka a prin谩拧a pote拧enie a 煤啪itok.

Odborn茅 poradenstvo

Odborn茅 poradenstvo,聽osobn谩 prezent谩cia,聽dobr谩 komunik谩cia聽a聽perfektne odveden谩 pr谩ca聽je cesta, ktorou sa sna啪铆me pracova钮 a poskytova钮 na拧e slu啪by. Najlep拧ou reklamou s煤 spokojn铆 z谩kazn铆ci, ktor铆 sa na n谩s opakovane spoliehaj煤.

NAJKVALITNEJ艩IE MATERI脕LY

Pracujeme so 拧pi膷kov媒mi materi谩lmi od svetov媒ch v媒robcov, ktor媒ch kvalitu m谩me rokmi overen煤, za pou啪it茅 materi谩ly zodpoved谩me a聽poskytujeme na ne z谩ruku. Pre 膷o najlep拧ie poradenstvo聽pou啪铆vame odborn茅 materi谩ly,聽meracie zariadenia聽a v na拧ich priestoroch聽m谩me vytvoren煤 vzorkov艌u, tak aby si z谩kazn铆k vedel pon煤kan茅 materi谩ly prezrie钮 a dotykom ohmata钮. Preto啪e Je lep拧ie raz vidie钮 ako stokr谩t po膷u钮.聽

Aplik谩cia f贸li铆 pred va拧imi o膷ami

Po膷as aplik谩cie f贸li铆 na va拧om aute m么啪ete by钮 pr铆tomn媒 a vidie钮 ako sa aplik谩cia vykon谩va. Vytvorili sme pre v谩s 煤tuln茅 prostredie, v ktorom sa ka啪d媒 z谩kazn铆k bude po膷as 膷akania c铆ti钮 pr铆jemne a dokonca m么啪e popritom aj pracova钮, ak mu to n谩pl艌 pr谩ce umo啪艌uje. Sedenie, wifi, k谩va a 膷aj s煤 samozrejmos钮ou.  

Online rezerv谩cia term铆nu

Autof贸lie Bratislava 鈥撀 AB spolo膷nos钮 je spo木ahliv媒m partnerom ochrany va拧ich okien a 谩ut pred teplom, svetlom, kamienkami a drobn媒mi 拧krabancami. Sme v媒hradn媒m distrib煤torom popredn茅ho svetov茅ho v媒robcu Johnson Window Films,聽v pr铆pade po啪iadavky vieme zabezpe膷i钮 f贸lie aj od in媒ch svetov媒ch v媒robcov ako WinFol, SunTek, Hanita, 3M, Xpel, Avery Dennison, Global Window Films, Hexis, Magnus Pro.

Zabezpe膷铆me v拧etko, 膷o va拧e auto potrebuje: namontujeme聽autof贸lie , aplikujeme聽carwrap, postar谩me sa oochranu laku a karos茅rie聽a dod谩me nov茅聽autopo钮ahy聽na mieru zna膷ky Individual. Kraj拧铆 vzh木ad a vy拧拧iu ochranu va拧ej budovy v谩m zabezpe膷ia na拧e聽okenn茅 f贸lie. (viac na uvfoil.sk)聽 Chcete aj vy poskytova钮 slu啪by v oblasti autof贸li铆? Poskytujeme tie啪 拧kolenia aplik谩cie autof贸li铆.

V拧etky novinky, z木avy a s煤钮a啪e, ktor茅 pre v谩s pripravujeme, n谩jdete aj na na拧om profile v sieti聽Facebooka taktie啪 v r谩mci slu啪by聽Google Moja Firma. Na拧e referencie spravujeme v spolupr谩ci s zariadim.sk

Zarezervujte si term铆n va拧ej in拧tal谩cie autof贸li铆 alebo konzult谩cie ostatn媒ch slu啪ieb z pohodlia v谩拧ho domova hne膹 teraz.聽